SHELL tankvogn DSB litra ZE 502 832

Shelltankvogn - Steffen Dresler

Ændring af Märklin Spor 1 bogie tankvogn katalog nr. 58661 til SHELL tankvogn DSB litra ZE 502 832, optaget som privatvogn i DSB materielfortegnelse.

Denne vogn har nok en lidt mere spændende historie end man umiddelbart måske vil tro, hvorfor der skal fortælles lidt om forbilledet her.

I 1934, efter det nationalsocialistiske arbejderparti i Tyskland have overtaget magten året før, oprettedes et selskab ” Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft mbh.” (WIFO), der havde til opgave at fremtidssikre Tysklands evne til, blandt andet at kunne producere olie, benzin og andre petrokemiske produkter. I virkeligheden var WIFO nok lige så meget et skalkeskjul for at importere og/eller producere brændstoffer nok for oplagring til den kommende tyske Værnemagt, der nu var under kraftig opbygning efter magtovertagelsen i 1933. Den tyske Værnemagt (Tyskland) var nemlig blevet pålagt med meget store og stramme restriktioner i forbindelse med indgåelsen af Versailles-traktaten efter den 1. verdenskrig.

Op gennem 1930´erne opbyggedes gradvist et større antal hemmelige tanklagre/depoter landet rundt og til transport af disse produkter, begyndte WIFO selv at anskaffe blandt andet et større antal jernbane tankvogne for at kunne forsyne den tyske industri, men nok mest Værnemagten, primært luftvåbenet og sekundært hæren. Den anden verdenskrig var WIFO´s storhedstid og antallet af tankvogne voksede op til ca. 38.000 stk.! Efter nogle administrative ændringer blev WIFO overtaget helt af det tyske Handelsministerium i 1943.

Efter krigen opsplittedes WIFO i et antal mindre selvstændige forretningsforetagender, blandt andet ”Industrie-Vervaltungs Gesellschaft” (IVG), der oprettede det senere så kendte ”Vereinigte Tanklager Transportmittel GmbH.” (VTG) som den dag i dag udlejer tankvogne med videre og hvis vogne ses mange steder bl.a. i Danmark. Mange vogne ved VTG var oprindeligt WIFO anskaffede. VTG blev først privatiseret i 1962 ved salg til kulminefirmaet ”Preussag”.

Da krigen sluttede den 5. maj 1945 i Danmark, henstod der ca. to tusinde godsvogne i Danmark, bl.a. næsten 100 tankvogne, der med det samme blev overtaget af de allierede myndigheder, ”Supreme Headquarters of the Allied Expeditionary Forces” (SHAEF). Men allerede den 29/5-1945, blev tankvognene dog stillet til rådighed for ”Indkøbscentralen for benzin, petroleum og brændselsolier”, der var den fælles organisation for olieselskaber mv., der bl.a. havde fået beslaglagt vogne under besættelsen. Dette bliver yderligere fastslået ved en skrivelse fra den 21/6-1945 hvori er anført: “Udenlandske beholdervogne. SHAEF tillader 98 stk. til lokalt løb i DK”. Det betød også, at DSB ikke egenhændigt kunne overtage noget som helst tysk materiel i Danmark, det var udelukkende en allieret afgørelse! Yderligere at de udlejede vogne ikke måtte komme syd for den danske grænse, men kun anvendes til lokale løb i Danmark samt i Norge og Sverige. Retsligt var vognene herefter ved en skrivelse af 27/7-1945 at betragte som ”som private Vogne, der er optaget i de danske Statsbaners Vognpark”.

Vognene blev herefter påmalet, at de var stillet til rådighed af indkøbscentralen. Senere blev vognene overtaget af den danske stat ved ”Kommissarius for Konfiskation af tysk og japansk Ejendom”, der blev nedsat ved vedtagelsen af lov nr. 132 af 30. marts 1946. Det kunne man blandt andet gøre, da vognene ikke var ejet af Deutsche Reichsbahn (DR), men tilhørende private tyske firmaer eller andre statslige organisationer end DR. De Vestallierede havde nemlig indgået en aftale med hinanden i Paris om, at for blandt andet at undgår de problemer Versailles-traktaten efter første verdenskrig havde medført på blandt andet transportområdet i Tyskland, skulle alt jernbanemateriel tilhørende DR tilbagesendes til Tyskland, så landet ved blandt andet selvhjælp hurtigt kunne komme på fode igen. Og da en stor del af tankvognene var ejet af WIFO, skulle de således ikke tilbageleveres DR.

Indkøbscentralen for benzin, petroleum og brændselsolier forblev dog stadig flere år efter krigen med at stille vognene til midlertidig anvendelse for olieselskaberne i Danmark. Vognene løb alle under deres oprindelige tyske nummer.

Staten ønskede imidlertid ikke at vognene skulle forblive statsejede og i udlån og ønskede at de blev solgt til olieselskaberne. Men vurderingspriserne var efter olieselskabernes mening sat alt for højt – ca. 20.000,- kr. pr. vogn i 1955 kr. og de ønskede derfor ikke at købe vognene. Og at DSB evt. så skulle overtage vognene var ikke en option DSB ønskede, bl.a. af konkurrencemæssige hensyn. Derfor endte det med, at vognene efter et stykke tid blev solgt til den af olieselskabernes ønskede ca. pris, der lå omkring halvdelen af den oprindeligt ønskede. Så fra ca. 1954/55 blev de vogne olieselskaberne ønskede solgt dertil, reviderede og malet i respektive oliefirmaers farver og fik nyt litra og nummer. De indgik herefter som også før, som privatejede vogne i DSB vognpark på lige fod med andre privatejede vogne.

Berlin 917445
Vognen blev fremstillet i 1941 hos W. West. d. Waggonfabrik AG, Köln (Westwaggon) og var en efter datiden meget stor og moderne bogie beholdervogn med bogierne monteret direkte under beholderen. Vognen havde således ikke en traditionel rammeundervogn. Yderligere var bogiesiderne fremstillet i presset stålplade helt i ånden med at spare krigsvigtige metaller og vægt. Bogietypen blev også fra 1943 anvendt under tenderne på krigslokomotiverne BR 52 og senere BR 42. Det var den såkaldte ”Wannentender” type K 2´2´T30, i princippet udformet som den nederste halvdel af en tankvogn med et kulrum. Disse tendere var ligesom tankvognene byggede af Westwaggon. Som et kuriosum skal bemærkes, at med forbillede i bogie tankvognene, blev der i 1943 byggede et antal forsøgs vandtankvogne til brug for krigslokomotivet BR 42 til benyttelse i vandfattige områder i den besatte del af Sovjetunionen. Det blev dog kun ved forsøgene.

Shelltankvogn - Steffen Dresler
Tender K 2´2´T 30 for BR 42 506, juni 1944. Både tenderen og bogierne har sit udspring i den store bogie tankvogn.
Fabriksfoto Schwartzkopff.
Shelltankvogn - Steffen Dresler
2-akslet krigstidsbogie i stålplade, her anvendt under tender type K 2´2´ T30 under Wannentender for BR 42.
Foto Dresler, Teknikmuseum Speyer JUL 2017

Tankvognen blev fremstillet for WIFO og indsat som Berlin 917445. Vognens mål og vægt var:

  • Akselafstand: 6,6 + 2 m
  • Længde over puffernes stødflader: 12,4 m
  • Rumindhold 630 hl
  • Last: 44 (46) tons
  • Taravægt: 11,9 tons (efter optagelse i DSB-vognparken forhøjet til 17,6 tons)

Vognen henstod i Tønder ved befrielsen og overtaget 20. april 1945, der dog må være en fejl, da krigen jo først sluttede den 5. maj 1945. Vognen blev udlånt til ”Indkøbscentralen for Benzin, Petroleum og Brændselsolier, København” og stillet til rådighed for Det Danske Petroleums Selskab (DDPA), senere benævnt Esso, med hjemsted i Hellerup. Vognen blev her revideret i København den 30/12-1949 jf. skr. M9662/53 af 24/9-1953.

Da Esso ikke ønskede at købe vognen, blev den i 1954 (åbenbart ved revisionens udløb) henstillet på Københavns Godsbanegård og i forbindelse med salget fra staten, købt af Oliefirmaet DANSK SHELL A/S i 1955. Vognen blev revideret i Århus og optaget i DSB Driftsmaterielfortegnelse som litra ZE nr. 502 832 med hjemsted i Fredericia. Vognen havde trykluftbremse, rangerskruebremse og var RIV mærket. Vognen blev omlitreret flere i omgange, i 1966 til DSB 21 86 075 0 832 og i 1980 til DSB 84 86 770 0 832 – 0. Vognen blev udrangeret i 1987.

Shelltankvogn - Steffen Dresler
ZE 502 832 til venstre og søstervognen nr. 833 til høje, begge med ICA tekst.
Foto arkiv KM-text.

Informationerne vedr. overtagelsen af de tyske vogne bygger for en stor dels vedkommende på en ikke offentliggjort artikel ”Beslaglagte tyske og andre udenlandske tankvogne i Danmark og deres videre skæbne 1945-1955” af Lars Bjarke Christensen.

Shelltankvogn - Steffen Dresler
DSB litra ZE 502 832, Fra 18-6-68.
Foto. K. E. Jørgensen – Kopi

Modellen Märklin spor 1, katalog 58661, 55031, 55721, 58661, 58662, 58665, m.f.
Modellerne er nu udgået (2020) af firmaets katalog, men er af og til blevet ”genoptrykt” med nye driftsnumre mv. Den anvendte model er købt brugt hos en privat for 1000,- kr., men kan fås på blandt andet E-bay for omkring 700,- til 1300,- kr. afhængig af stand og bemaling. Det er en STOR tankvogn!!!

Vognen skal adskilles fuldstændigt
Først ”lirkes” gangbroer på tanktoppen forsigtigt af vha. en BRED skruetrækker, dette for at fordele kræfterne og ikke brække disse. Lejder fra rangerplatformen løsnes øverst (metaltråd). Den nederste del er istukket rangerplatformen og der er STOR sandsynlighed for at det istukne spidse ender (ca. 1 mm) bliver siddende i hullerne! Kan repareres/reddes.

Vognen vendes og bremseudstyret afmonteres på samme måde. PAS PÅ, to flanger på hver side er istukket op i tanken og kan knække (limes på senere hvis!). Bogierne sidder på en lille tap, der er fastholdt af en lille spændskive. Løsnes (skubbes ud) med en lille skruetrækker/fladtang, FORSIGTIG!! Herefter kan bogierne og de store puffer befæstelser aftages (selvbærende karosseri). Rangerplatformen med RS afmonteres forsigtigt, ikke limet. Kedlen kan adskilles yderligere ved at de to endestykker forsigtigt lirkes ud.

”Nummerpladen” en i hver side lirkes forsigtigt af, de er limede. Da forbilledet på tanken er udstyret med to plader i hver side, til venstre ”nummerpladen” med de tekniske påskrifter og litrering og til højre ”hjemstedspladen” med firmanavn og hjemsted, er det nødvendigt at pålime nogle plastikvinkler på tanken, således at de to større plader kan limes lodret ned fra tanken. Disse plastikvinkler måler 7x3mm og er 30mm lange. Påsættes med den smalle del (3 mm) nederst ind på tanken og den lange vinkeldel (7 mm) lodret op. Herpå kan så senere ”nummer- og hjemstedspladerne” pålimes. Plastikstripsne til dette formål er købt på Kystbanen.

Shelltankvogn - Steffen Dresler
Den malede model med. De hvide pile monteringsflader for Nummer- og hjemstedsplader.
Shelltankvogn - Steffen Dresler
Nyt monteringsbeslag for lodret lejder, da originalhullerne gulvet ikke kan anvendes p.g.a. knækkede holdere i hullerne.
Shelltankvogn - Steffen Dresler
Vinklet plastic strip for montering af Hjemstedsplade.

Kedlen renses nu for påskrifter ved hjælp af meget fint sandpapir/vandslibepapir og grundes med grå grunder (farvehandler/byggemarked). Når dette er tørt males først endestykkerne (liggende flat ned på en plan flade med papir) og derefter kedlen. Da det er en cirkulær tank (et rør) har jeg anvendt et stykke kosteskaft med et omrullet viskestykke og stukket kosteskaft med viskestykke ind i tanken, så den sidder rimelig fast. Så kan jeg med den ene hånd holde tanken og spraydåsen med den anden og dreje tanken rundt. Hertil er anvendt ”Dupli-colur Lackspray”, RAL 1007, der passer lige til SHELL tankfarven. Købt i Bauhaus.
Pufferplankerne er malet med en blank sort lak (farvehandler/byggemarked). Begge farver er blanke a.h.t. den senere montering af litreringer (overføringsbilleder/dekaler).
Bogier og gangbroer er ikke malede, og jeg har bibeholdt den originale grå/skiffer/sorte farve fra Märklins hånd.

Når malingen er tør samles tanken og bogier og rangerplatform monteres. Ovenpå rangerplatformens trædæk, er der monteret en lille rektangulær plade (4x7x1 mm) over de to huller, hvori enderne fra lejderen oprindeligt var fastgjort. Da de er afknækkede, er der er boret to huller i den nye plade passende til afstanden mellem lejdersiderne. Bremseudstyret under tanken monteres og limes.

Jeg har inden da udskiftet den oprindelige kobling med en korrekt skruekobling. Vent med de to plader og gangbroer og lejder. De to plader til hver side er udskåret/klippet ud af 1½ mm plastcard på hhv. 23×55 mm og 23×60 mm og malet blank sort på begge sider.

Ved bomærkerne og litreringerne skal man være opmærksom på den tidsperiode, man ønsker at vognen skal ”køre i” på modeljernbanen. Vognen blev jo overtaget efter den faldt for revision i ca. 1954 og efterfølgende købt af SHELL, revideret, ommalet og afgivet til drift.
SHELL introducerede additivet ICA i 1954, hvorefter næsten alle tankvogne, vej- som jernbane, fik et præfix til SHELL med teksten ”med ICA”. Med dette er vognen fotograferet sammen med sin ”søstervogn” 502 833 engang i slutningen af 1950´erne. Det andet kendte billede af vognen er fra 1968 og uden ”ICA”.

Jeg har valgt den tidligere periode fra midten af 1950´erne og frem til min vogn og disse er bestilt hos KM-text. Jeg kunne også købe 1968 udgaven. Påskrifter mv. er nu påsat og FØLG vejledning.
Nummer- og hjemstedspladerne limes fast på tanken (to-komponent lim) efter dekalerne er monterede.

Herefter er vognen sprayet med en matlak, dels for bedre at holde på dekalerne, men nok vigtigst for at give vognen et naturligt udseende. Jeg har anvendt ”Liquitex professional, matt varnish” der er vandbaseret (VIGTIGT). Herved undgår man at maling og dekaler ødelægges på påførsel (spray). Kan yderligere ”svines til” (weathering) efter ønske med enten spray eller tørpulver, bl.a. omkring tankens påfyldningsstuds øverst, undervognen, bogierne og rangerplatformens brædder.

God fornøjelse med endnu en dansk vogn til et dansk Spor1 anlæg eller tysk med en dansk RIV mærket vogn på besøg.

Med venlig hilsen
Steffen Dresler

Skriv en kommentar

Annonce